ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Opdrachtnemer: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen;
c. Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever;
d. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer;
e. Werk: het totaal van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de opdrachtnemer geleverde materialen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en uitleg

2.1 In geval van strijdigheid prevaleert de overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van opdrachtnemer en alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsmede op alle (rechts)verhoudingen tussen partijen die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee samenhangen. Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomsten worden aangemerkt.
2.3 Iedere verwijzing door opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van de overeenkomst, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bedingen.
2.6 Indien één van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaarden dan wel enig onderdeel van de overeenkomst nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de overeenkomst in stand. Aan het desbetreffende beding komt dan wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2.7 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, te noemen een retour gezonden ondertekend exemplaar van de overeenkomst.

Artikel 3 – Aanbod

3.1 Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.2 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na ontvangt.
3.4 Het aanbod omvat een schriftelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtnemer mogelijk te maken.
3.5 Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Bij een aanbod van opdrachtnemer bestaat voor opdrachtnemer geen verplichting tot het uitvoeren van een deel van het werk tegen het voor dit gedeelte evenredige deel van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.7 Mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.8 Het bepaalde in lid 3.7 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen de totstandkoming van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
3.9 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.
a) Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b) Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;
c) Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
3.10 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.11 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene consumentenvoorwaarden.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de opdrachtnemer door de opdrachtgever.
4.2 Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 5 – Prijzen en prijswijzigingen

5.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5.2 Bij de prijzen bedoeld in lid 5.1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.
5.3 De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van een van te voren overeengekomen vast bedrag.
5.4 Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door hem ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.
5.5 Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15% mogen worden overschreden, tenzij opdrachtnemer opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan zulke beperking of vereenvoudiging moeten meewerken.
5.6 Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op aannemingen van werk waarbij de prijs afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk.
5.7 Hetgeen in dit artikel is bepaald aangaande prijzen en prijswijzigingen, is niet van toepassing op meerwerk en stelposten.
5.8 Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, zal opdrachtnemer de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits opdrachtnemer bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.
5.9 Opdrachtnemer mag de prijs eveneens aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens die voor de prijsbepaling van belang, tenzij opdrachtnemer de onjuistheid van de gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.

Artikel 6 – Zekerheid

6.1 Opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
6.2 Opdrachtnemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtnemer in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid.
7.2 De werkzaamheden vangen aan op een nader tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeen te komen datum.
7.3 Opdrachtgever stelt opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
7.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens.
7.5 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
7.6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld lid 4 en 5, dient opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan de opdrachtnemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend. Bovendien wordt de uitvoeringsperiode met voornoemde vertraging verlengd.
7.7 Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
7.8 Opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden.
7.9 Opdrachtgever stelt het benodigde materiaal beschikbaar. Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.
7.10 Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.
7.11 Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en schaftlokalen op het werk.
7.12 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
7.13 Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.
7.14 Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
7.15 In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
7.16 Het staat opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten.
7.17 Binnen de in het vorige lid gestelde grenzen is opdrachtnemer vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
7.18 Voor het overige zal opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
7.19 Bij het verrichten van de werkzaamheden maakt opdrachtnemer gebruik van eigen schildersmaterialen (zoals bijvoorbeeld verf, tape, kit en dergelijke).
7.20 Opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.
7.21 Opdrachtnemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, daaronder begrepen de ondergrond waarop opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in door opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
7.22 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
7.23 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn de opdracht uit te voeren.
7.24 Indien opdrachtnemer tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden overschreden, doet hij hiervan mededeling aan opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.

Artikel 8 – Meerwerk of minderwerk

8.1 Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
8.2 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.
8.3 Van deze bepaling kan niet ten nadele van opdrachtgever worden afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als bedoeld in artikel 214 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 9 – Voortijdige beëindiging
9.1 De overeenkomst kan wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst van opdrachtnemer, tussentijds uitsluitend per aangetekend schrijven en wel met vermelding van de reden van beëindiging, worden opgezegd.
9.2 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer en bij tussentijdse beëindiging door opdrachtnemer wegens verwijtbare handelingen van opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te betalen:
a. de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door opdrachtnemer van het reeds voltooide werk.
b. bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of te factureren werkzaamheden die ten tijde van de beëindiging reeds waren uitgevoerd.
9.3 Bovenstaande laat onverlet het recht van opdrachtnemer volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Oplevering en herstel van gebreken

10.1 Het werk is opgeleverd wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard.
10.2 Het werk wordt geacht stilzwijgend te zijn aanvaard indien:
a. opdrachtgever het werk niet binnen 10 werkdagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken, middels aangetekende brief, weigert.
b. opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
10.3 Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
10.4 Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld. Een beroep op dergelijke gebreken kan niet op een later moment aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.
10.5 Opdrachtgever dient alle overige gebreken binnen veertien dagen nadat hij eventuele gebreken heeft geconstateerd, dan wel redelijkerwijze had kunnen constateren, aan opdrachtnemer te melden. Bij het uitblijven van een dergelijke melding wordt opdrachtgever geacht het werk te hebben goedgekeurd.
10.6 In ieder geval zal de beoordeling of het werk beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand van het werk op het tijdstip van oplevering.
10.7 Niet als een gebrek in de zin van dit artikel zal worden beschouwd indien het gebrek ontstaan is door normale slijtage, dan wel door opdrachtgever, of een door hem ingeschakelde derde, uitgevoerd(e) onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik/onderhoud/reparatiewerkzaamheden.
10.8 Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat het werk niet voldoet aan de overeenkomst.
10.9 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen dan wel een pro rata reductie op de prijs te verlenen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding geschiedt.
11.2 Opdrachtnemer dient in geval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is door opdrachtgever binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
11.4 Bij plaatsing en het gebruiken van steigermateriaal kan het met betrekking tot de veiligheid van de werknemers voorkomen dat er beplanting/begroeiing wordt aangetast c.q. beschadigd.
11.5 Alvorens de buiten werkzaamheden van start gaan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor het eventueel verwijderen van hinderende objecten in de vorm van o.a. muurhangsels, lampen, beplanting/begroeiing, tuinmeubilair, schroeven/spijkers/haken en zorg te dragen voor een vrij toegankelijke werkplek. In het geval van het door de opdrachtnemer laten verwijderen van objecten in welke vorm dan ook waarbij enige vorm van schade optreed stelt de opdrachtnemer zich in geen enkele zin aansprakelijk.
11.6 Alvorens de binnen werkzaamheden van start gaan dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het eventueel verwijderen van hinderende objecten in de vorm van muurhangsels, lampen, meubilair en eveneens te zorgen voor een vrij toegankelijke werkplek.
11.7 In het geval van het door de opdrachtnemer laten verplaatsen of verwijderen van muurhangsels, lampen, enig meubilair waarbij enige vorm van schade optreed stelt de opdrachtnemer zich in geen enkele zin aansprakelijk.
11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
11.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
11.7 In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid daarnaast beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aan opdrachtnemer aanspraak op uitkering geeft. Opdrachtnemer is in concrete gevallen steeds bevoegd een lagere aansprakelijkheidslimiet overeen te komen.
11.8 Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.
11.9 Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
11.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.11 Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.
11.12 Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Daartoe behoren in ieder geval, maar niet uitsluitend: tekort aan personeel bij opdrachtnemer, ziekte van personeel bij opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, een vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, voor het werk ongeschikte weersomstandigheden (ter beoordeling van opdrachtnemer), algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
12.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.3 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de overeenkomst verhindert, dan zijn partijen slechts bevoegd de overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij (gedeeltelijke) ontbinding ontstaan er geen ongedaanmakingsverbintenissen of verplichtingen tot schadevergoeding.
12.4 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 13 – Betaling en rente

13.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.
13.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.